لیفود
icon
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 2 لیتری

250000 170,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 1 لیتری

132000 90,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد کانولا

95000 64,500 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 550 سی سی

77500 54,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت 2 لیتری

91000 45,500 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت کانولا 2 لیتری

55000 38,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

خوار و بار

پروتئین سویا

3,300 تومان

icon
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 2 لیتری

250000 170,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 1 لیتری

132000 90,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد کانولا

95000 64,500 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 550 سی سی

77500 54,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت 2 لیتری

91000 45,500 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت کانولا 2 لیتری

55000 38,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

خوار و بار

پروتئین سویا

3,300 تومان